درباره enginedevops

ما عاشق حل کردن چالش های نرم افزاری شما هستیم.

هدف ار راه اندازی سایت بر این می باشد تا بتوانیم مرجع کاملی برای آموزش کوبرنیتیس داکر و ابزارهای DevOps باشیم و هم چنین برای  یاری رساندن  شما  در حل کردن چالش های نرم افزاری پیش قدم باشیم.